събития / новини

milk
foot

2018-08-27

Успешно приключен проект

В рамките на година и половина Биомашиностроене АД гр. Пловдив успешно реализира проект: „Оптимизиране на инженерните процеси в Биомашиностроене АД за повишаване на управленския капацитет и растеж“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България.
Обща стойност на договора е 416 000 лв., от които 247 520 лв. европейско и
43 680 лв. национално съфинансиране.
Закупени са и внедрени:
1.Специализирана система за управление на инженерните данни с възможност за 3D проектиране
2. Архивиращ софтуер и пет работни станции за водещите конструктори, допринасящи за въвеждането на ИКТ базираната система за управление на инженерните данни.
В резултата на успешното изпълнение на проекта компанията може да изгради  необходимата база данни, обхващаща всички продуктови данни при работата на конструкторския отдел, което има пряк положителен ефект върху организацията на работа и комуникацията между отделните звена, съкращава сроковете за обработка на поръчки, осигурява  пълна информационна свързаност между всички специалисти, осигурява максимална гъвкавост и възможност за реакция при промени, намалява вероятността от допускане на технически грешки и в крайна сметка ще увеличава управленския капацитет и насърчава растежа и конкурентоспособността на Биомашиностроене АД.