събития / новини

milk
foot

2017-03-14

Нов проект

Изпълнителният Директор на Биомашиностроене АД запозна всички присъстващи с намерението  да се инвестира в развие на  управленския капацитет в Биомашиностроене и да спомогне за неговия растеж, като се оптимизират инженерните процеси в предприятието, което да насърчи използването на ИКТ.
Планирано по проект е да се закупят:
1.    Специализирана система за управление на инженерните данни с възможност за 3D проектиране
2.    Архивиращ софтуер и пет работни станции за водещите конструктори, допринасящи за въвеждането на ИКТ базираната система за управление на инженерните данни.

Очакваните резултати от планираните инвестиции са  повишаване на  капацитета на Биомашиностроене АД за още по-успешно присъствие на интензивно конкурентните външни пазари чрез въвеждането на система за управление на инженерните данни с възможност за 3D проектиране и оптимизирането на инженерните процеси в предприятието за повишаване на управленския капацитет и растеж.
Успешното изпълнение на проекта ще позволи на компанията да инвестира в изграждането на необходимата база данни, обхващаща всички продуктови данни при работата на конструкторския отдел, което ще има пряк положителен ефект върху организацията на работа и комуникацията между отделните звена, съкращаване сроковете за обработка на поръчки, осигуряване на пълна информационна свързаност между всички специалисти, осигуряване на максимална гъвкавост и възможност за реакция при промени, намаляване вероятността от допускане на технически грешки и в крайна сметка ще увеличи управленския капацитет и ще насърчи растежа на Биомашиностроене АД.

Срокът за изпълнение на дейностите по Договора е 18 месеца.