събития / новини

milk
foot

2018-04-17

Тръжна документация

Изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0495-C01, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020
„Оптимизиране на инженерните процеси в Биомашиностроене АД за повишаване на управленския капацитет и растеж“.
Процедура за «ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА» за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на специализирана система за управление на инженерни данни, софтуер и работни станции  с три обособени позиции:

  • Обособена позиция 3: Работни станции (5 бр.)

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ