събития / новини

milk
foot

2017-04-27

Публично събитие

На 27.04.2017 г. в „Биомашиностроене“ АД се проведе публично събитие във връзка с представяне на постигнатите резултати от изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0469-С01 „Ефективно производство и устойчив напредък на Биомашиностроене АД“, финасиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие.
По време на събитието присъстващите клиенти и потребители бяха информирани за изпълнените дейности в рамките на проекта, постигнатите цели и очакваните дългосрочни резултати за фирмата.
Беше представено и закупеното оборудване, като се акцентира върху ползите от него в различни области – опазване на околна среда, енергоспестяване, по-добри и безопасни условия на работа, както и възможност за по-бързо и качествено изработване на продуктите.