събития / новини

milk
foot

2017-04-26

Информационен ден

На 27.04.2017 г. „Биомашиностроене“ АД организира публично събитие във връзка с представяне на постигнатите резултати от изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0469-С01 „Ефективно производство и устойчив напредък на Биомашиностроене АД“, финасиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие.
По време на събитието присъстващите ще бъдат информирани за изпълнените дейности в рамките на проекта, постигнатите цели и очакваните дългосрочни резултати за фирмата.
Час: 9:00 часа
Адрес: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 160