събития / новини

milk
foot

2016-04-15

Тръжна документация

Проект „Ефективно производство и устойчив напредък на Биомашиностроене АД“

Бенефициент: БИОМАШИНОСТРОЕНЕ АД

Договор № BG16RFOP002-2.001-0469-С01/23.12.2015 г.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация  на заготвително оборудване по обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Хидравличен CNC Абкант
  • Обособена позиция 2: Вертикален обработващ център и CNC Струг
  • Обособена позиция 3: Хидравлични профилоогъващи машини
  • Обособена позиция 4: Универсални стругове

Краен срок за подаване на оферти: 22.04.2016 г., 16:00 часа гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 160